Структурно-семантична характеристика англійських термінів підмови ветеринарії у контексті україномовного перекладуS M Amelina, I M Hopak

Анотація


У статті висвітлено  структурно-семантичну характеристику ветеринарних термінів англійської мови у контексті україномовного перекладацького процесу. Представлено класифікацію ветеринарних термінів. Досліджено способи перекладу ветеринарних термінів засобами української мови.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vynohradov V.S. Perevod: obshchye y leksycheskye voprosy [Translation: general and lexical questions]/ V.S. Vynohradov. Knyzhny dom. – Moskva, 2006.–

s.

Vul'f V. D. Latynskyy yazyk i osnovy veterynarnoy termynolohyy [Latin language and the basics of veterinary terminology]/ V. D. Vul’f . Ahropromyzdat. – Moskva, 1988. – 176 s.

D"yakov A.S. Osnovy terminotvorennya: semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Fundamentals of terminology: semantic and sociolinguistic aspects]/ A. S. D’yakov, T.R. Kyyak, Z. B. Kudel’ko. Vyd. dim «KM Academia». – Kyiv, 2000. – 218 s.

Lotte D. S. Osnovy postroenyya nauchno-tekhnycheskoy termynolohyy [Basics of scientific and technical terminology building]/ D.S. Lotte. Nauka. – Moskva, 1961. – 342 s.

Motchenko, Y. V. Osnovnye tendentsyy v formyrovanyy anhlyyskoy medytsynskoy termynolohyy [The main tendencies in the formation of the English medical terminology]/ Y. V. Motchenko. – Moskva, 2001. – 20 s.

Pavlova O.I. Osnovy terminoznavstva: navchal'nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv [Fundamentals of terminology: a textbook for university students] / O. I. Pavlova. Volyns'ki oberehy, – Rivne, 2011. – 200 s.

Skorokhod'ko E.F. Termin u naukovomu teksti (do stvorennya terminotsentrychnoyi teoriyi naukovoho dyskursu) [The term in the scientific text (to create term centered theory of scientific discourse)]/ E. F. Skorokhod’ko. Lohos, – Kyiv, 2006. – 98 s.

Yakovleva S.A. Sokrashchenyya kak lynhvystycheskaya osobennost' veterynarnykh termynov (na materyale anhlyyskoho yazyka) [Abbreviations as a linguistic feature of veterinary terms (on a material of English language)] / S. A. Yakovleva. «Magister Dixit» – nauchno-pedahohycheskyy zhurnal Vostochnoy Sybyry.

– 2011. – № 4 (12).

Vakulyk I.I. Latyns'ko-ukrayins'kyy ta ukrayins'ko-latyns'kyy slovnyk veterynarno- medychnykh terminiv [Latin-Ukrainian and Ukrainian-Latin dictionary of veterinary and medical terms ]/ I.I. Vakulyk. – Kyiv. 2010, – 248 s.

Slovar' veterynarnykh termynov na 4-kh yazykakh: anhlyyskyy, nemetskyy, frantsuzskyy, russkyy / Pod obshch. red. H. Yl'khmana [Dictionary of veterinary terms in 4 languages: English, German, French, Russian / ed. by H. Yl’khmana]. Astrel', – Moskva, 2003. – 416 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.