Дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним питальним компонентомV D Shynkaruk, O M Dubovyk

Анотація


У статті розглядаються питання синтаксису зв’язного мовлення; аналізуються дискурсивні висловлення, що кваліфікуються як одиниця тексту, в якій відбувається комунікативна реалізація грама­тичного речення. В основу виділення дискурсивного висловлення в ок­рему комунікативну одиницю покладено кореферентність (комунікативно-функціональну еквівалентність) з граматичним реченням. Детально досліджуються дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним питальним компонентом і співвід­несеність їх з граматичним формально-елементарним (простим) реченням.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andersh, Y.F.(1987) Typolohiia prostykh diieslivnykh rechen u cheskii movi v zistavlenni z ukrainskoiu [The typology of simple verb sentences in the Czech language in comparison with the Ukrainian language ],Kyiv: Naukova. dumka, p.191 .

Bezpoiasko, O.K.,(1993) Rusanivskyi, K.H, Rusanivskyi, V.M. Hramatyka ukrainskoi movy: Morfolohiia [Grammar of the Ukrainian language: Morphology] /.Kyiv.: Lybid, p. 1993.

Vykhovanets, I. R. (1993) Hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys [Grammar of Ukrainian]. Kyiv. Lybid, 354.

Vykhovanets, I. R. (1992) Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy [Essays on the Functional Syntax of the Ukrainian Language] Kyiv: Nauk, dumka, 222.

Volkova, S. S. (1980) O sintaksicheskoy suschnosti ponyatiy “edinitsa teksta” i “tekstualnaya svyaz” Strukturnaya i matematicheskaya lingvistika [On the syntactic essence of the notions "unit of text" and "textual connection".Structural and mathematical linguistics].Kyiv, Issue. 8, 24.

Zvegintsev, V. A. (1980) O tselnooformlennosti edinits teksta. Izv. AN SSSR. Ser. lit. i yaz.[ On the whole-unit text units ], "Izv. AN SSSR. Ser. lit. and яз. Moscow, T. 39. - Issue. 1, 13-21.

Zolotova, G. A. (1979) Rol remyi v organizatsii i tipologii teksta. Sintaksis teksta. [The role of the rema in the organization and typology of the text. Syntax of the text]. Moscow, 113-120.

Kadomtseva, L. O. (1985) Ukrainska mova: Syntaksys prostoho rechennia[The Ukrainian language: Syntax of a simple sentence].Kyiv.: Vyshcha shkola, 227

Kovtunova, I. I. (1976) Sovremennyiy russkiy yazyik: Poryadok slov i aktualnoe chlenenie predlozheniya [Modern Russian Language: The Order of Words and Actual Division of the sentence]. Moscow: Prosveschenie, 30-56.

Leontev, A. A. (1979) Vyiskazyivanie kak predmet lingvistiki, psiholingvistiki i teorii kommunikatsii.Sintaksis teksta[Speech as a subject of linguistics, psycholinguistics and communication theory]. Moscow, 321.

Referovskaya, B. A. (1989) Kommunikativnaya struktura teksta v leksiko- grammaticheskom aspekte [Communicative text structure in the lexical-grammatical aspect].Leningrad: Nauka, 12-36.

Suchasna ukrainska literaturna mova: Syntaksys / Za red. I. K. Bilodida.(1972) Kyiv: Nauk, dumka, 515.

Fiveger, D. (1979) Lingvistika teksta v issledovaniyah uchenih GDR .Sintaksis teksta [Linguistics of the text in the studies of the students of the GDR. Syntax of the text]. Moscow, 321.

Shynkaruk, V.D. (1997) Narys iz syntaksysu zviaznoho movlennia (teoretychnyi spetskurs dlia universytetiv) [Essay on coherent speech syntax (theoretical special course for universities)].Chernivtsi: “Ridna mova”, 152.

Shynkaruk, V.D. (1996) Dyskursyvni vyslovlennia v suchasnii ukrainskii movi. “Movoznavstvo” [Discursive Expressions in Modern Ukrainian Language].Kyiv, №6, 56-61.

Shynkaruk, V.D. (1997) Komunikatyvno-funktsionalna spivvidnesenist syntaksychnykh odynyts u teksti [Communicative-functional correlation of syntactic units in the text].Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Vyp. 13. Slovianska filolohiia. Chernivtsi: ChDU, 144-152.

Shynkaruk, V. D. (2017) Osoblyvosti dyskursyvnykh vyslovlen z nedyferentsiiovanym odnobichnym vidnoshenniam chastyn [Features of discursive statements with undifferentiated one-sided ratio of parts] Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Filolohiia (movoznavstvo): zbirnyk naukovykh prats. Vinnytsia: TOV «firma «Planer», 2017.– Issue,24, 203-212.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.