№ 187 (2013)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

N.V. Gatalska, V.V. Goroholskiy
O.O. Demchenko, S. K. Demchenko
A.A. Dzyba, N.V. Pogrebna
I.B. Kovalyshyn, A.P. Pinchuk, V.M. Maurer, N.G. Vakhnovska
A.I. Kushnir, M.S. Volskaya
S.М. Levandovska
T.I. Melnyk, A.V. Melnyk
M.G. Mohylyak
Yu.V. Plugatar, V.P. Koba, M.S. Kovalev
I.O. Sydorenko
D.S. Solovey
N.M. Tyshchenko, М.O. Кukhаrska
A.A. Dzyba, S.Yu. Popovich
S.I. Kuznetsov, O.M. Kurdyuk, K.V. Mayevskyi
O.V. Pikhalo
V.E. Sevastyanov
D.V. Gilitukha, P.I. Lakyda
Ya.A. Fedorovska
G.S. Domashovets, A.G. Lashchenko, P.V. Kravets
P.V. Kravets, G.S. Domashovets, A.G. Lashchenko
P.V. Kravets, O.P. Pavlishchuk, S.V. Rozvod
P.І. Lakyda, V.I. Blyshchyk
P.I. Lakyda, G.S. Domashovets, Yu.P. Shvets
I.M. Mateiko, A.E. Obors’ka
V.V. Myroniuk
O.A. Borsuk
M. M. VEDMID, S. P. RASPOPINA, O. V. ZBOROVSKA
B.V. Lavrenyuk
O. Ryzhov, F. Brovko, O. Brovko
O.O. Seredyuk
О.V. Tokareva, I.S. Shylin
V. Andreyeva
S.Yu. Bilous
M.O. Borschevskyi, A.A. Kluvadenko, O.U. Chornobrov
D.F. Brovko, F.М. Brovko
І.V. Ivanyuk
V.Yu. Kaidyk
O. Dubin, I. Boboshko-Bardin
O.P. Kalmuk, M.O. Scherbyna, K.O. Skvarko
V.M. Maluga, S.M. Dudarets
V.М. Maurer, Y.І. Kosenko
V.М. Maurer, Y.D. Fuchylo, V.V. Bileka
O.S. Ostapchuk, N.O. Oleksiychenko, O.V. Sovakov
V.S. Forostina, V.M. Maurer, A.P. Pinchuk
H. Khaurdinova
V.M. Hryk
V. Yukhnovskyy
T.V. Koval
A.S. Lukanin, S.G. Zrazhva, M.F. Agafonov, T.M. Panahov, I.G. Grabar
N.V. Marchenko
О.О. Pinchevska, V.V. Boriachynski, R.М. Corobko, S.I. Bilyk
V. Maurer, О. Tokareva