ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗНАРЯДДЯ ПІДГОТОВК МАЙБУТНЬОГО ВЧТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВЗНАЧЕННЯR. M. Prima, T. A. Jelova

Анотація


У статті аналізується проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструментарію підготовки майбутнього вчителя початкової школи  до професійного самовизначення в контексті становлення нової системи освіти в Україні,  орієнтованої на входження  до світового інформаційно-освітнього простору,  переходу до інноваційної моделі розвитку науки та педагогічної освіти.  Наголошується на важливості використання технологій мультимедіа,  програмно-апаратного комплексу «Інтерактивна дошка», електронного портфоліо.


Повний текст:

PDF

Посилання


Энциклопедический словарь. – изд. 4-е. – М.: Советская эн¬циклопедия, 1987. – 1600 с.

Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В.Яременко, О.Сліпушко]. – 2-ге вид., виправлене. – Т.1. – К.: Аконіт, 2008. – 926с.

Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: [монографія] / [за ред. М. М. Солдатенка, О. М. Семеног]. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – 284 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України // Головний редактор В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Бесклінська О. П. «Інтерактивні технології при вивченні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах» / О. П. Бесклінська. – Режим доступу: www.knlu.kiev.ua/ua/c_inf/conf/02_Besklinska.pdf

Сороко Н. В. Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника / Н. В. Сороко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/cont.html.

Фільо І. Є. Технологія е-портфоліо в професійній підготовці інженерних фахівців / І. Є. Фільо // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ, 2011. – Вип. 11. – 409 с.

Вечірко М.С. Формування готовності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення / Мирослава Сергіївна Вечірко: дис… канд… пед… наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Кіровоград, 2013. – 231c.

Кучай О. Формирование информационной компетенции – одна из ведущих задач подготовки будущего учителя // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Серия: “Педагогика и психология”. – 2010. – № 1(1). – С. 23-25.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.