Том 11, № 3-4 (2019)

Зміст

Біологія

I. V. Chorna
PDF
M.Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, O. O. Serediuk
L.M. Butsenko
PDF
M. Vergolyas
V.M. Voitsitskiy, S.V. Midyk, T.V. Poltavchenko, O. V. Berezovskiy, O. Yu. Kepple, A. O. Velynska
PDF

Екологія

Y. Y. Dubinina, V. O. Novikova
PDF
K. V. Kovalenko
PDF
A.V. Babchenko, D.V. Kovalenko
PDF

Хімія

T.Yu. Dulneva
PDF

Агрономія

L. V. Tsentylo, O. A. Tsiuk, V. I. Melnyk
PDF

Тваринництво

M. P. Fedyushko, D. L. Bondarev
PDF

Ветеринарія

L. V. Koreiba, Yu. V. Duda
PDF