Том 11, № 3-4 (2019)

Зміст

Зміст

Зміст
3-4 2019
PDF
2-4

Біологія

I. V. Chorna
PDF
5-15
M.Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, O. O. Serediuk
16-24
L.M. Butsenko
PDF
25-31
M. Vergolyas
32-38
V.M. Voitsitskiy, S.V. Midyk, T.V. Poltavchenko, O. V. Berezovskiy, O. Yu. Kepple, A. O. Velynska
PDF
39-46

Екологія

Y. Y. Dubinina, V. O. Novikova
PDF
47-57
K. V. Kovalenko
PDF
58-69
A.V. Babchenko, D.V. Kovalenko
PDF
70-83

Хімія

T.Yu. Dulneva
PDF
84-89

Агрономія

L. V. Tsentylo, O. A. Tsiuk, V. I. Melnyk
PDF
90-96

Тваринництво

M. P. Fedyushko, D. L. Bondarev
PDF
97-105

Ветеринарія

L. V. Koreiba, Yu. V. Duda
PDF
106-112