№ 222 (2015)

англ

Зміст

Статті

L. Avramchuk, T. Ohrimchuk
L. Berezovska
N. Bondarenko
N. Davydenko
Olga V. Faichuk, Oleksandr M. Faichuk
A. V. Fursa
B. Hnatkivskyy
O. M. Kalivoshko
O. V. Kiforenko
G. V. Kischenko
N. M. Korobova
V. A. Kostyuk, M. O. Bondar
A. V. Kyrychenko
Y. O. Lanchenko
O. O. Lemishko
Zh. P. Lozinska
R. Mamchur
T. Mirzoeva, V. Kysh
O. Oliynyk, V. Adamenko, L. Oliinyk
L. Pariy
N. O. Perederiy, S. V. Kuzmenko, A. A. Rozghon
A. S. Sholoiko
S. A. Stasinevych, K. Fitmova
N. Tanklevskaya
A. M. Tkachenko
O. Tomashevska, V. Balay
Y. V. Trokoz
A. V. Trum
S. A. Vlasiuk
V. O. Yavorska