№ 5 (62) (2016)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

I. V. Havey, V. M. Chayka
PDF
А. I. Konup, L. A. Konup, V. L. Chistyakova
PDF
M. M. Tsap, V. H. Kaplunenko, R. S. Fedoruk, I. I. Kovalchuk, O. P. Dolaychuk, M. I. Khrаbko
PDF
O. V. Smal
PDF
I. I. Ivasiuk, V. P. Karpenko, R. M. Prytulyak
PDF
S. V. Stepaniuk, V. A. Shevchuk, M. Y. Spivak
PDF
V. P. Novytskyi, M. I. Golubev
PDF
N. Sychevskiy, S. Oliynichuk, K. Danilova
PDF
V. I. Pichura
PDF
J. V. Kolomiets, I. A. Grygoryuk, L. N. Butsenko
PDF

Агрономія

A. V. Golodna, N. H. Buslaieva
PDF
Y. M. Savchuk, O. F. Antonenko
PDF
N. Chusovitina, L. Nepliy, M. Sologina-Kirkelan
PDF
Y. A. Lavrinenko, A. N. Vlasuk, L. V. Shapar
PDF
J. P. Makuch
PDF
O. Prysiazhnyuk
PDF
O. V. Balahura
PDF
A. Shamsutdinova
PDF
V. Askarov
PDF
O. A. Demydov, S. O. Khomenko, I. V. Fedorenko, M. V. Fedorenko
PDF
H. M. Kovalyshyna, O. A. Demydov, T. I. Mukha, L. A. Murashko, O. A. Zaima
PDF
V. I. Ratoshnyuk
PDF