№ 4(74) (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.04

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

N. A. Grygorenko
O. I. Rudnik-Ivashchenko, R. I. Kremenchuk
PDF
L. A. Ponomarenko, O. A. Lykholat, O. M. Khomenko
PDF
V. M. Starodubtsev, V. A. Bogdanets
K. P. Maslikova
PDF

Агрономія

A. M. Vlaschuk, A. P. Konashchuk, A. S. Drobit
PDF
V. P. Potapova
PDF
V. V. Bespalko
PDF
А. А. Pavlichenko
PDF
H. E. Markovskaya
PDF
V. Sakhnenko, D. Sakhnenko, T. Varchenko
PDF
He. Shabetya, Ev. Zinchenko
PDF
V. Yo. Stefaniuk
PDF

Тваринництво

V. M. Voloshchuk, V. O. Ivanov, M. V. Voloshchuk
PDF
G. Bilyk, N. Grudko, I. Sherman
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

I. Dobrozhan, L. Shevchenko
PDF
R. V. Biloshytskyy, V. P. Suchonos
PDF
N. I. Dankevych
PDF
O. M. Bobrytska, K. D. Ugai, V. I. Karpovskyi
PDF

Техніка та енергетика АПК

M. А. Al Ibrahimi Metak