№ 181 (2013)

Частина 5 (англ)

Зміст

Статті

L. Avramchuk, T. Ohrimchuk
L. V. Barabash
L. Berezovska
V. Voitsekhivska
V. Geraimovych
I. Dolzhenko
T. Yevenko
A. Kyrychenko
V. V. Kostyuk, M. I. Bishevec'
O. Labenko, I. Ivolga
O. Lemishko
R. Mamchur
N. Mrachkovska
A. A. Muzichenko
Y. V. Nehoda
L. A. Oliynik
O. Oliynyk
N. O. Perederiy
M. V. Petruk
Y. V. Samoilik
L. Khudoliy