Функційні аналоги сполучників: статус, типологіяL V Shytyk

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функційних аналогів сполучників як синкретичних засобів зв’язку предикативних частин у безсполучниково-сполучникових складних реченнях. Функційні аналоги сполучників, або релятивні одиниці, витлумачено як граматикалізовані елементи (т. зв. конкретизатори), що функціюють самостійно, без сурядних сполучників, і виконують формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну роль. З’ясовано, що аналоги сполучників поєднують предикативні частини синкретичних безсполучниково-сполучникових складних речень, які диференційовані на три різновиди: безсполучниково-сурядні, безсполучниково-підрядні та безсполучниково-сурядно-підрядні.

Запропоновано типологію функційних аналогів сполучників, ґрунтовану на семантичному критерієві та з огляду на структурно-семантичні типи синкретичних безсполучниково-сполучникових складних речень. У межах безсполучниково-сурядних конструкцій виокремлено такі різновиди аналогів сполучників: із невласне-єднальним значенням обмеження, доповнення, приєднання, із протиставним значенням, розділовим значенням взаємовиключення та чергування.

Корпус аналогів сполучників у безсполучниково-підрядних складних реченнях сформований за рахунок сполучників-часток (аж, так, тільки б, лише б, лиш би, то, так, чи), які, виконуючи функцію підсилення чи запитання, водночас слугують засобом зв’язку предикативних частин.

У сфері безсполучниково-сурядно-підрядних конструкцій функційні аналоги сполучників репрезентовані чотирма різновидами: із причиново-наслідковим, умовно-наслідковим та висновковим значенням, зі значенням послідовності та відповідності чи невідповідності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Babaytseva, V. V. (2000). Yavlenie perehodnosti v grammatike russkogo yazyika [Transitional phenomenon in the Russian grammar]. Moscow : Publishing House «Droffa», 638.

Bulakhovsky, L. A., ed. (1951). Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy [The course of modern Ukrainian literary language]. Kyiv : Soviet School. Vol. 2: Syntax, 406.

Busel, V. T., ed. (2003). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv ; Irpin : Perun, 1440.

Cheremysina, M. I., Kolosova T. A. (1987). Ocherki po istorii slozhnogo predlozhenija [Essays on the history of a complex sentence]. Novosibirsk : Science, 197.

Chernyshova A. Yu. (1983). Chastitsa tak v bessoyuznyih slozhnyih predlozheniyah s rasprostranitelnym znacheniem [Particle yes in the non-conjunctive composite sentences with propagation value] Semantics and functioning of syntactic units. Kazan : Izan Kazan. Un-ty, 115–124.

Chernyshova A. Yu. (1988). Tipy upotrebleniya «zaklyuchitelnoy chastitsy» «tak» [Types of use of the “final particle” “yes”] Syntactic structures of the Russian language. Structure, content and functions. Irkutsk : Irkutsk Stat. Un-ty, 106–115.

Horodenska, K. G. (2007). Hramatychnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: Spoluchnyky [Grammatical dictionary of the Ukrainian language : Conjunctions]. Kherson : Publishing house of KSU, 340.

Horodenska, K. G. (2010). Spoluchnyky ukrayins'koyi literaturnoyi movy [Conjunctions of the Ukrainian literary language]: monograph. Kyiv, 208.

Krynska, N. V. (2001). Semantyko-syntaksychna katehoriya naslidku v skladnomu rechenni u knyzhnykh stylyakh suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Semantic-syntactic category of the effect in a composite sentence in the book styles of the modern Ukrainian language]: Synopsis of the dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate in philology : 10. 02.01 «Ukrainian language». Kharkiv, 16.

Peshkovskiy, A. M. (1956). Russkii sintaksis v nauchnom osveshhenii [Russian syntax in scientific lighting]: [7-th ed.]. Moscow : Uchpedgiz, 511.

Rogozhnikova, R. P. (1983). Slozhnye predlozhenijya s soyuznymi chastitsami [Complex propositions with conjunctive particles]. Syntax of the sentence. Kalinin, 48–57.

Shytyk L. V. (2010). Gramaty`chna sy`stema ukrayins`koyi movy` v aspekti teoriyi perekhidnosti [The grammatical system of the Ukrainian language in the aspect of the theory of transition]. Cherkasy: B. Khmelnitsky ChNU, 156.

Shytyk L. V. (2014). Inventaryzatsiya zasobiv zvyazku predykatyvnykh chastyn skladnogo rechennya v aspekti teoriyi perekhidnosti [Inventory of means of communication of predicative parts of a composite sentence in aspects of the theory of transition] Linguistics Journal : collection of scientific works, vol. 19, 105–117.

Slovny`k ukrayins`koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language] : in 11 vols. Kyiv : Scientific thought, Vol. 2. (1971), 550 ; Vol. 8. (1977), 927 ; Vol. 10. (1979), 658 ; Vol. 11 (1980), 699.

Slynko, I. I., Huyvanyuk, N. V., Kobylyanska, M. F. (1994). Syntaksys suchasnoyi ukrayins'koyi movy. Problemni pytannya [The syntax of modern Ukrainian language. Problem issues]. Kyiv : High School, 670.

Starodumova, E. A. (1984). Funktsii ogranichitelnogo slova «tolko» v sovremennom russkom yazyke [Functions of the restrictive word “only” in the modern Russian language] Syntactic relations in the Russian language. Vladivostok : Far Eastern State Un-tу, 32–54.

Vinogradov, V. V. (1986). Russkii yazyk: Grammaticheskoye ucheniye o slove [Russian language: A grammatical teaching of the word]: [3-rd ed., corrected.]. Moscow : Higher school, 640.

Yasakova N. Yu. (2001). Hramatychna semantyka analitychnykh spoluchnykiv pidryadnosti u strukturi skladnoho rechennya [Grammatical semantics of analytical conjunctions of subordination in the structure of a composite sentence] : Synopsis of the dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate in philology : 10.02.01 «Ukrainian language». Kyiv, 24.

Zagnitko, A. P. (2001). Teoretychna hramatyka ukrayins'koyi movy: Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax]: monograph. Donetsk : DonNU, 662.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.