Одоративна лексика в романі люко дашвар «ініціація»: семантико-прагматичний аспектY V Pozdran, N L Franchuk

Анотація


У статті комплексно досліджено лексику на позначення запаху в романі Люко Дашвар «Ініціація», адже саме ця письменниця збагатила українську прозу актуальною для ХХІ ст. проблематикою, цікавою мовно-образною системою художнього зображення; установлено, що корпус одоративних назв, виявлених у романі, становлять лексеми зі значенням запаху, які мають різну частиномовну належність, зокрема, іменники (запах, пахощі, парфуми, дух, сморід), прикметники (запашний, смердючий), дієслова (пахнути, тхнути); проаналізовано лексико-семантичні і структурно-граматичні особливості одоративів, а також з’ясовано стилістичні функції, виражально-зображальний потенціал цієї категорії номінації в системі образотворення письменниці; виокремлено об’єкти та суб’єкти запахової картини світу; здійснено класифікацію лексем на позначення запаху з виокремленням таких семантичних груп: запахи їжі та напоїв, запахи природи, запахи житла, запахи цивілізації, запахи людини, яка водночас може бути і суб’єктом і об’єктом одоративної складової світу, та запахи мертвої плоті; установлено, що одоративи в романі виконують емоційно-експресивну роль; виявлено, що найменування запахів створюють цікаві конкретно-чуттєві образи (переважно з неприємним одоративним значенням) в естетичній системі образотворення Люко Дашвар.


Повний текст:

PDF

Посилання


Babii, I. M. (2016). Odoratyvna leksyka v suchasnii ukrainskii movi: semantyko-prahmatychnyi aspect [The odourative vocabulary in modern Ukrainian language: semantic-pragmatic aspect]. Scientific works. Series: Philology. Linguistics, 266, 278, 11-15.

Vlasiuk, V. V. (2010). Liudyna yak obiekt i subiekt zapakhovoi kartyny svitu [Man as an object and subject of the smelly picture of the world]. Actual problems of Slavic philology, 1, 478-484.

Dashvar, L. (2018). Initsiatsiia [Initiation]. Kharkiv: Book Club «Family Leisure Club», 416.

Diatchuk, V. V., Pustovit, L. O. (1983). Semantychna struktura i funktsionuvannia leksyky ukrainskoi literaturnoi movy [Semantic structure and functioning of the vocabulary of the Ukrainian literary language]. Kiev: Scientific thought, 156.

Korchova-Tyurina, S. N. (2001). Problema marginal’nykh form v yevropeyskoy kul’turnoy sensorike [Avtoreferat dissertatsii kandidata filosofskikh hauk]. Kharkov National University named after V. N. Karazin. Kharkov, 167.

Pozdran, Yu. V., Klochko, N. L. (2013). Semantychna klasyfikatsiia odoratyvnoi leksyky u poetychnii tvorchosti Ivana Dracha [Semantic classification of odourative vocabulary in Ivan Drach’s poetic work]. Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. Series: Philology. Social communications, 26 (65), 4, 2, 175-181.

Stavytska, L. (2006). Stat kriz pryzmu zapakhu [Gender in the light of smell]. Visnyk of Lviv University. Series philological, 38, 2, 72-78.

Formanova, S. V. (2016). Odoratyvna leksyka: klasyfikatsiia, struktura, semantyka (na materiali tvorchosti Iren Rozdobudko) [Odourative vocabulary: classification, structure, semantics (based on the works of Irene Rozdobudko)]. Notes on Ukrainian linguistics, 23, 181-188.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.