Гендерний аспект у лінгвокультурологіїO V Babenko, V A Lysohoria

Анотація


У статті досліджено та проаналізовано специфіку застосування гендерного аспекту в лінгвокультурологічному дискурсі, проаналізовані поняття «гендер», «стать», їхній взаємозв’язок та вплив на формування мовної картини світу. Проведено аналіз основних джерел, що відображають останні результати у дослідженні відмінностей мовлення за критерієм гендерної приналежності на різних рівнях. У роботі розглянуто поняття «чоловік» і «жінка» як культурні концепти, а також проблему гендерних стереотипів, їхню реалізацію у мові, визначено відмінні риси у жіночій та чоловічій мовленнєвій поведінці. Установлено реалізацію концепту «гендер» в різномовних картинах світу.


Посилання


Burakova, M. V. (2000) Maskulynnost y femynnost: konstruyrovanye «nastoiashchykh» muzhchyn y zhenshchyn [Masculinity and femininity: the construction of "real" men and women]. Ynoi vzghliad : mezhdunarodnyi almanakh hendernykh yssledovanyi, 18-21.

Burkkhart, F. (1992) Yazyk, sotsial'noye povedeniye i kul'tura [Language, social behavior and culture]. Obraz mira v slove i rituale: Balkanskiy chteniya-1: sb. st. i vystupleniy. — M.: Institute of Slavonic and Balkan Studies, Russian Academy of Sciences.

Hender y yazyk (2005) [Gender and language]. Moskovskyi hos. Lynhvystycheskyi un-t; Laboratoryia hendernykh yssledovanyi. – M.: Yazyky slavianskoi kultury, 624.

Hrytsenko, E. S. (2005) Yazyk kak sredstvo konstruyrovanyia hendera: dyss. na soysk. uch. stepeny dokt. fylol. nauk: spets. 10.02.19 «Teoryia yazyka»

[Language as a means of constructing gender: diss. on the competition uch. degree doct. filol. Sciences: spec. 02/10/19 "Theory of Language"]. Nyznyi Novhorod, 405.

Imahulova, H. K. (2005) Lynhvokulturolohycheskyi aspekt hendernykh otnoshenyi: sopostavytelnyi aspekt : Na materyale russkoho, nemetskoho i kazakhskoho yazykov : dyssertatsyia. [Linguoculturological aspect of gender relations: a comparative aspect: Based on the Russian, German and Kazakh languages] . Cheliabynsk, 178.

Kyrylyna, A.V. (1999) Hender: lynhvystycheskye aspekty [Gender: linguistic aspects ]M. : Instytut sotsyolohyy RAN, 180.

Krasnykh, V. V. (2002) Etnopsykholynhvystyka y lynhvokulturolohyia: Kurs lektsyi[Ethnopsycholinguistics and linguistic cultural studies: a course of lectures ]. M.: YTDHK «Hnozys», 284.

Malyshevskaia, D. Ch. (1999) Bazovye kontsepty kultury v svete hendernoho podkhoda (na prymere oppozytsyy «Muzhchyna / Zhenshchyna») [

Basic concepts of culture in the light of gender approach (on the example of the opposition "Man / Woman")]. Frazeolohyia v kontekste kultury. M.: Shkola «Iazyky russkoi kultury», 180–184.

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. (1970-1980) [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols.]. AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. K.: Naukova dumka

.

Smyrnova, E.V. (2005) Hendernye y sotsyokulturnye osobennosty kommunykatsyy [Gender and sociocultural features of communication ]. Vestnyk Voronezhskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia «Lynhvystyka y mezhkulturnaia kommunykatsyia», 2, 131–137.

Spender, D. (2001) Muzhchyna sozdal yazyk [The man created the language ]. Vvedenye v hendernye yssledovanyia. Ch.2. – Kharkov, 775–783.

Stavytska, L. O. (2003) Mova i stat [Language and gender ]. Krytyka, 6, 29–34.

Taranenko, O. (2005) Pryntsyp androtsentryzmu v systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh [The principle of androcentrism in the system of linguistic coordinates and the modern gender movement ]. Movoznavstvo, 1, 3–25.

Ukrainska linhvokulturolohiia: navch. posibn. dlia studentiv zi spetsialnosti «Ukrainska mova i literatura»(2014) [Ukrainian lingvoculturology: teaching. manual for students in the specialty "Ukrainian language and literature"] / kol. avt.: O. I. Potapenko, Ya. O. Potapenko, L. P. Kozhukhovska, T. V. Chuban, T. M. Levchenko, I. V. Burchyk; za zah. red. prof. O. I. Potapenka. – Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V.M., 350.

Shakhovskyi, V.Y. (1998) Yazykovaia lychnost v emotsyonalnoi kommunykatyvnoi sytuatsyy [

Linguistic personality in an emotional communicative situation ]. Nauchnye doklady vysshei shkoly. Fylolohycheskye nauky, 2, 59–65.

Lakoff, R. (1973) Language and women’s Place / R. Lakoff // Language in Society, 2, 45–79.

Tannen, D. (1990) You just don’t understand. Women and men in conversation / D. Tannen. – N.-Y.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.