Mетодика дослідження спонукального дискурсу на прикладі навчальних інструкційT A Pasternak

Анотація


У статті розглянуто спонукальний дискурс як джерело для виявлення механізмів успішної комунікації між учасниками процесу навчання. Встановлено конститутивні характеристики інструкції як спонукального дискурсу. Проаналізовано зразки інструкцій до виконання вправ у ракурсі інференційно-прагматичної методики аналізу дискурсу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vetskur, T. A. (2011). Sekventsiynyi kharakter instruktyvnoho povchalnoho dyskursu (na materiali angliysyskoi movi) [Sequential character of instructive didactic discourse] Nova fіlologіya. № 44. 23-28.

Holoshchuk, S. L (2007). Kohnityvno-komunikatyvni osoblyvosti sponukalnoho dyskursu [Cognitive communicative features of causative discourse] Visn. Nats. un-tu “Lviv. Politekhnika”. № 586. Lviv, 56-59.

Holoshchuk, S. L. (2011). Linhvoprahmatychni osoblyvosti sponukalnoho dyskursu v anhlomovniy prozi (na materiali khudozhnikh tvoriv druhoyi polovyny XX st.) [Pragmalinguistic features of causative discourse in English prose]: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.04. Lviv, 20.

Holoshchuk, S. L. (2011). Linhvoprahmatychni osoblyvosti sponukalnoho dyskursu v anhlomovniy prozi (na materiali khudozhnikh tvoriv druhoyi polovyny XX st.) [Pragmalinguistic features of causative discourse in English prose]: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Lviv, 20.

Kanashchuk, S. A. (2012). Instruktyvnyi dyskurs IT korporatsyi: sotsyolynhvystycheskyy aspekt [Instructive discourse of IT corporations: socio linguistic aspect]: dys… kand. filol. nauk. 10.02.01. Tomsk, 227.

Kondrashkyna, E. Y. (2015). Prahmalynhvystycheskaya kharakterystyka instruktsyi na materiale russkoho y serbskoho yazykov [Pragmalinguistic characteristic of an instruction on the materials of Russian and Serbian languages] Filolohicheskiye nauki. Voprosy teoryi y praktiki. Ch. I. № 9 (51). Tambov: Hramota, 85-91.

Kravchenko, N. K., Pasternak, T. A. (2016). Metodyka issledovaniya razhovornoho diskursa v rakurse teorii relevantnostiy (inferentsionno-prahmaticheskaya model) [Research methods of colloquial discourse in terms of relevance theory (inferential-pragmatic model)]. Odeskyi linhvistychnyy visnyk. Vyp. 8. Odesa, 40-43.

Kravchenko, N. K. (2017). Dyskurs y dyskurs-analiz: kratkaya entsyklopediya [Discourse and discourse analysis: brief encyclopedia] Kyev: Interservys, 286.

Moshchanskaya, E. Y. (2013). Instruktsiya po ekspluatatsiyi kak zhanr dyrektyvnoho dyskursa: predperevodcheskiy analiz [Service instructions as a genre of causative discourse: pre translation analysis]. Filolohycheskiye nauki. Voprosy teoriiy i praktiki. Ch. I. № 7 (25). Tambov: Hramota, 134-137.

Nazmeeva, N. A. (2011). Metodychnyi dyskurs iak linhvistychnyi fenomen u suchasniy dyskursyvniy paradyhmi [Methodological discourse as a linguistic phenomenon in modern discursive paradigm] Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozhka akademiya». Vyp. 20. 150-155.

Narushevych-Vasylyeva, O. V. (1999). Zasoby vyrazhennya funktsiyi prokhannya FSP sponukalnosti (na materiali tekstiv khudozhnoho stylyu) [Ways to express request function of FSP causation (based on materials of literary style)] Zapysky z ukrayinskoho movoznavstva. Vyp. 8. Odesa: Astroprynt, 86 – 94.

Nosova, L. N. (2013). Kommunykatyvno-prahmaticheskiy potentsial instruktsii po prymeneniyu lekarstvennykh sredstv v farmatsevticheskom diskurse [Pragma communicative potential of a summary of product characteristics in pharmaceutical discourse]: avtoref. dys… kand. filol. nauk. 10.02.19. Moskva, 24.

Pasternak, T. A. (2016). Intensyfikatsiya protsesu vyvchennya inozemnykh mov [Intensification of the process of learning foreign languages]. Zb. materialiv II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 25-26 lyutoho. Kyiv: Milenium, 181-182.

Formanovskaya, N. Y. (1998). Kommunykatyvno-prahmatycheskye aspekty edinits obshcheniya [Pragma communicative aspects of communication units] Moskva: Ynstytut russkoho yazyka ym. A.S. Pushkina, 293.

Franko, O. B. (2007). Semantychni ta prahmatychni parametry sponukalnoho dyskursu (na materiali nimetskomovnykh khudozhnikh tvoriv ХХ st.) [Semantic and pragmatic parameters of causative discourse (based on materials of German fiction of ХХ century)]: avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.04. Kyiv, 19.

Kharchenko, S. V. (2015). Variantnist fakultatyvnykh elementiv semantyko-syntaksychnoi struktury rechen [Variation of optional elements of semantic and syntactic structure of sentences]. Scientific Herald of National university of life and environmental sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences, 215, 33-39

Shynkaruk, V.D. Dyskursyvne vyslovliuvannia yak funktsionalno-movlennieva odynytsia (1996). [Discursive statement as functionally-speech unit ]. Zbirnyk “Struktura ta semantyka movnykh odynyts u funktsionalnomu aspekti” [Bulletin The structure and semantics of language units in the functional aspect ]/ . – Chernivtsi: ChDU, 1996. – S.180-192.

Shutova, O. O. (2011). Povchalnyi dyskurs: komunikatyvno-prahmatychni ta zhanrovi osoblyvosti (na materiali ukrayinskykh, rosiyskykh, anhliyskykh ta frantsuzkykh folklornykh dydaktychnykh tekstiv) [Instructive discourse, pragmatic communicative and genre features (based on Ukrainian, Russian, English and French folk didactic texts)]: avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.02.15. Donetsk, 20.

Grice, H. P. (1975).Logic and conversation. Syntax and semantics. V. 3. NY: Academic Press, 41-58.

Grice, H. P. (1989). Studies in the way of words. Essays 1-7, 14,

; Retrospective Epilogue. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Sperber, D., Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and Cognition. 2nd ed. Oxford: Cambridge MA.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.