№ 3(73) (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.03

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

O. Zorina
PDF
V. Martyniuk, N. Karpenko, I. Kostikov
PDF
O. Teteruk
PDF
V. Starodubtsev, I. Vlasenko, R. Basarab, D. Komarchuk
PDF
S. Skok
PDF

Агрономія

O. Bunchak
PDF
V. Sendetsky
PDF
S. Kudrya
PDF
A. I. Krivenko, S. I. Burykina
PDF
A. Skalsky, V. Baranovsky
PDF
H. Markovskaya
PDF
L. Plaksiuk, I. Gorodyska, O. Tarasenko
PDF
Z. Bilousova
PDF
O. Temrienko
PDF
V. Kokoiko, О. Khareba
PDF
Z. Sobko, N. Voznyuk
PDF
А. Balaіev, M. Gavriluk
PDF
N. Shevchenko
PDF
M. I. Fedorchuk, V. N. Sviridovsky
PDF
P. Pisarenko, I. Andrienko
PDF
Т. Prorochenko
PDF

Тваринництво

T. Bieloshapka, N. Matvienko, A. Potrokhov
PDF
M. V. Kalinchyk, S. M. Kalinchyk, I. M. Alekseyenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

N. Liniichuk, O. Yakubchak
PDF
L. Vygovska
PDF
M. Khokhlova, T. Nemova, M. Tsvilikhovskiy
Yu. Kravchenko-Dovga
PDF
N. Grushanska
PDF
Yu. Sysyuk
PDF
V. Trach
PDF
L. Kovalenko, O. Solodiankin
PDF

Техніка та енергетика АПК

M.P. Volokha
PDF
O. Ilchuk
PDF