№ 294 (2018)

Зміст

Рослинництво та кормовиробництво

S. M. Kalenskaya, N. V. Novytska, O. V. Maksin, L. D. Karpenko, V. G. Kaplunenko, A. N. Martynov
PDF
9-16
H. I. Demydas, I. V. Svystunova, E. S. Lykhosherst
PDF
16-24
V. M. Sendetsky
PDF
32-41
V. G. Nosenko
PDF
41-47
M. S. Ulianchenko
PDF
47-57
A. I. Krivenko
PDF
57-66
M. Bahmat, K. Nebaba
PDF
24-31

Землеробство

Yu. Manko, Ye. Babenko
PDF
89-95
Y. Shashkov, S. Tanchyk, O. Pavlov
PDF
83-89
H. Pinkovskyi, S. P. Tanchyk
PDF
75-82
S. P. Tanchyk, A. I. Babenko
PDF
67-74

Селекція і насінництво

V. V. Bagatchenko
PDF
103-109
H. M. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko, O. A. Demydov, T. I. Mukha, L. A. Murashko
PDF
96-103

Ґрунтознавство та агрохімія

M. F. Berezhniak, E. M. Berezhniak
PDF
144-150
Y. S. Kravchenko
PDF
136-143
A. V. Panfilova, V. V. Gamayunova
PDF
129-136
O. V. Pikovska
PDF
122-128
S. Y. Bulygin, S. V. Vitvitsky
PDF
110-121

Плодоовочівництво

D. O. Kiselev, I. V. Hrynyk
PDF
151-155
O. V. Melnyk, O. S. Sharapaniuk
PDF
156-164
V. B. Kutovenko, N. P. Kostenko, A. I. Kuzenko
PDF
165-169
N. Sadovska, H. Popovich, A. Hamor, E. Balazh
PDF
170-177
A. S. Gotvyanska
PDF
177-185

Післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва

O. Vasylyshyna
PDF
186-192

Загальна екологія

N. A. Makarenko, R. V. Podzerej
PDF
193-201
V. M. Chaika, Makhmud Zana Mukhammed
PDF
202-209
N. Yu. Hrybova
PDF
209-218

Захист рослин

V. V. Sakhnenko, D. V. Sakhnenko
PDF
219-226
M. Dolya, S. Moroz, T. Varchecnko
PDF
226-234