№ 287 (2018)

Зміст

Статті

V. Gaychenko, D. Monoshyn
7-14
S. Skok
PDF
14-22
Yu.Yu. Ovchynnykova
PDF
22-33
V. P Skiba, N. M. Voznyuk
PDF
33-44
N. N. Omelchenko, H. Dronyk, V. Kucheriava
PDF
44-52
S. М Smyrnova, T.A. Vasilieva, V. М. Smyrnov
PDF
52-60
E. M. Berezhniak, M. F. Berezhniak, I.P. Shevchenko, T. V. Dzyamko
60-70
А. S. Postovoitova, Ya. V. Рirko, Ya. B. Blume
PDF
70-78
N. N. Miroshnyk, O. Tertуchna, I. Teslenko
PDF
78-90
R. A. Yakymchuk
PDF
90-99
M. F. Starodub, M. I. Fedesh-Gladinets, M. V. Savchuk, O. P. Taran
PDF
99-107
O. Klyachenko, Y. Prodashchuk, O. Oliinyk
PDF
107-113
O. Klyachenko, K. Som, O. Oliinyk
PDF
113-119
O. P. Taran, L. M. Babenko, O. V. Moshynets, S. P. Rogalsky, O. V. Lobova, O. V. Matskevich
PDF
119-129
L. A. Khrokalo, T. M Pylypenko, K. Yu Verves
PDF
1219-135
M. F. Starodub, M. V. Savchuk, M. I. Fedelesh-Gladinets, O. P. Taran
PDF
135-142
O.I. Sidashenko, V.V. Nikolaeva, K. I. Timchyi, O.V. Mykhaylovska, R.D. Volkov, O.V. Uteshev
PDF
142-150
K. I. Timchy, E. I. Metlitskaya, S. M. Korennay, V. T. Smetanin
PDF
150-159
V. R. Cherlinka, Y. M. Dmytruk
PDF
159-172
V.V. Chumakova, O.O. Avksentiyeva
PDF
172-182
Yu. Bondar, I. Gudkov
PDF
182-191
L. V. Grubska, I. M. Gudkov, A. V. Klepko, S. V. Andreychenko
PDF
191-199
А. P. Pastyria, O. A. Ivashchenko, O. O. Nechypurenko, I. G. Budzanivska, V. P. Polischuk
PDF
199-207
O. Naumovska, l. Moldavan
PDF
207-213