№ 192 (2013)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія, частина 1 (англ)

Зміст

Статті

Martin Anaël
N. A. Aristova
O. V. Babenko, M. Voznyuk
M. Baryshnikov
L. Bilal
S. M. Amelin
P. Blozva
Y. Bout
I. M. Butsyk
A. Vasyuk
S. V. Vygovska, L. Ljashenko
V. G. Vykhor
Irena Vysockaja
V. A. Hamanyuk
M. Gritsyuk, D. Yu. Kasatkin
E. S. Gordiychuk
I. Demidova
L. Y. Dondik
O. Dubrovina
O. Demin
S. M. Zhembrovskyy
L. M. Zhukovskaya
N. S. Zhuravska, O. Shelever, J. S. Isechko
I. V. Zaichenko
N. I. Zaychenko
N. A. Zuenko
L. S. Ibragimova
A. V. Ivanov
E. S. Izhko
A. Kalenskyi
O. Kasatkina, V. Kasatkin
S. Kachmarchyk
Dr Robert Kiełtyka
O. M. Klimov
T. I. Kovalchuk
N. Kolisnyk
V. A. Kopilevych
V. P. Korytskyi
L. Kocherygin
V. A. Kruchek
Antje Krüger
O. Kuzminska
V. A. Kul’ko
T. B. Lavrova
O. Lapa
Alina Leśkiw
L. M. Lisovska
E. V. Litvinova
R. V. Lopatich
V. S. Lukacs, S. Talochka
L. M. Matsenko
T. F. Melnychuk
S. M. Migovich
A. N. Monashnenko
L. I. Nichugovskaia
A. Nevzglyadenko, O. Kasatkina