№ 279 (2018)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія

Зміст

Статті

V. A. Balakirevа
PDF
I. V. Bacurovska
PDF
O. А. Bida, І. І. Oros, S. Kunikowski
PDF
L. А. Bogush
PDF
A. V. Bortnikova
PDF
І. М. Butsyk
PDF
I. I. Vakulyk
PDF
N. А. Varivoda
PDF
А. M. Dymova, К. V. Dymov, А. V. Dymov
PDF
V. Dyachuk
PDF
O. V. Klochko
PDF
T. I. Kovalchuk, O. O. Kasatkina
PDF
А. О. Kohut
PDF
A. B. Koshuk
PDF
M. Kryvych, S. Zahorulko
PDF
M. Kryvych, S. Zahorulko
PDF
S. O. Kybitskiy
PDF
N. R. Kubrysh, L. I. Oleshko
PDF
O. V. Kuchai, Т. Р. Kuchai
PDF
O. O. Momot
PDF
S. V. Mudra
PDF
N. А. Nikolenko, S. O. Kubitskiy
PDF
V. М. Pliushch, O. V. Tereshchenko
PDF
L. V. Slipchyshyn
PDF
A. V. Tkachenko
PDF
A. P. Chychuk
PDF
A. V. Shamne, А. V. Babich
PDF
Urszula Kempińska
PDF
Renata Brzezińska, T. Р. Kuchai
PDF
К. О. Vlasenko
PDF
О. M. Honcharuk
PDF
L. M. Gren
PDF
О. M. Kabankova
PDF
O. S. Kazachiner
PDF
V. V. Karmanenko
PDF
D. P. Kуslenko
PDF
T. Р. Kuchai
PDF
T. M. Lesina
PDF
L. V. Maksymchuk
PDF
K. V. Nagorna
PDF
V. М. Pliushch
PDF
T. V. Potapchuk
PDF
N. A. Rudnytska, M. I. Markiv
PDF
I. V. Sopivnyk
PDF
R. W. Sopivnyk
PDF
N. О. Terentieva, S. V. Yashnyk
PDF
V. M. Teslyuk, D. A. Mikhailovsky
PDF
H. A. Cherednichenko
PDF
Ya. Chernysh, O. Nakonechna
PDF
A. P. Chychuk, Stanisław Kunikowski, Renata Brzezińska
PDF
Renata Bzhezhinskа, E. А. Bida, І. І. Oros
PDF
A. I. Kuzminsky, E. A. Bida, T. P. Kuchai
PDF
О. M. Gumenyuk
PDF
Grzegorz Buzze, T. P. Kuchai
PDF
V. I. Miroshnichenko
PDF
R. М. Mishenyuk
PDF
А. V. Timoshenko
PDF